1-(6-methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl) phenyl]ethanone [Ketosulfone]